Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing
Uitsluitend onderhavige voorwaarden, algemene zowel als bijzondere, zijn van toepassing op alle verkopen in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitsluiting van alle door de koper vermelde voorwaarden, behoudens deze die door ons per schriftelijk en ondertekend akkoord aanvaard worden. Als verkoper, wordt in deze voorwaarden Medvision Healthcare nv, gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12, bedoeld. Als koper wordt beschouwd, elke partij die zich tegenover de verkoper tot de aankoop van goederen of diensten verbindt.

Indien (één van) deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen, zijn deze wijzigingen onverkort van toepassing behoudens schriftelijk protest van de koper binnen een termijn van 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden aan de koper ter kennis werden gebracht.

De mogelijke nietigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden, brengt enkel de nietigheid mee van die bepaling en tast in geen enkel geval de geldigheid van de andere bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden aan. Wanneer bijzondere voorwaarden op de bestelbon afwijken van de algemene verkoopsvoorwaarden, primeren de afwijkende, bijzondere voorwaarden, met dien verstande dat de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wel van toepassing blijven.

2. Totstandkoming van de verkoop
De verkoop komt tot stand door het verzenden van een bestelbon of de ondertekening van een contract door de koper. Zonder afbreuk te doen aan de terugnameregeling, omschreven in artikel 9, kan de koper de verkoop niet eenzijdig annuleren.

3. Eigendomsrecht
Alle verkochte goederen of software blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, eventueel vermeerderd met de nalatigheidinteresten, vergoedingen e.d.m.  De koper wordt echter verantwoordelijk gesteld voor de schade aan, of verlies van de goederen. De koper aan wie het verkochte goed werd geleverd vóór de integrale betaling van de overeengekomen prijs voor de verkoop van dit goed, zal op dit verkochte goed een teken aanbrengen, dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de verkoper en verwittigt er, indien nodig, de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan de verkoper.

4. Prijs
Alle prijzen zijn netto prijzen, af magazijn, verpakking aan kostprijs, behoudens speciale vermelding. De prijzen worden berekend op basis van de in voege zijnde wisselkoers, taksen en rechten inbegrepen, van de dag waarop het contract wordt afgesloten, en zijn onderhevig aan wijzigingen voortspruitende uit schommelingen van een of meerdere voormelde factoren.

5. Leveringstermijn
De vermelde leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn bijgevolg niet gewaarborgd.

6. Levering
De levering wordt verondersteld plaats te hebben in de magazijnen van de koper, of op een vooraf afgesproken locatie.  De leveringsplicht van de verkoper is beperkt tot het voorwerp van de verkoop, zoals omschreven in de bestelbon.

7. Aanvaarding waarborg
Een klacht moet binnen 7 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper gemeld worden. Na deze termijn wordt er geen gevolg meer gegeven aan klachten betreffende zichtbare gebreken, constructiefouten of uitvoeringsfouten. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts tijdig indien zij binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Elke rechtsvordering op basis van verborgen gebreken is laattijdig indien zij meer dan twee maanden na de manifestatie van het gebrek wordt ingesteld.

De verkoper dekt de toestellen met een opgegeven standaard waarborg daterend van de leveringsdatum. Voor de software, herstellingen en levering van diensten is de waarborgtermijn beperkt tot 3 maanden. De waarborg van de verkoper is beperkt tot constructiefouten of gebreken in grondstoffen. De waarborg omvat in ieder geval niet: de bijhorigheden of bedieningsonderdelen in glas, rubber, plastic en synthetisch materiaal. Voor die elementen is de waarborg deze van de fabriek van herkomst. De waarborg van de verkoper is beperkt tot de gevallen waarin de goederen in normale omstandigheden en conform de schriftelijke instructies van de fabrikant of de verkoper door de koper worden gebruikt. De waarborg geldt dus o.a. niet wanneer de slechte werking te wijten is aan een verkeerd gebruik of een tekort aan onderhoud of bewaking. De waarborg vervalt wanneer de koper, zonder akkoord van de verkoper, aan het goed wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen of herstellingen laat uitvoeren door een derde.
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Bij herstelling zullen de werkuren slechts in rekening worden gebracht als deze buiten de gewone werkuren vallen. Er kan van de verkoper geen vergoeding geëist worden wegens bijkomende lasten, kosten, schade of derving zoals bijv. een vergoeding wegens het niet beschikbaar zijn van het toestel gedurende de tijd nodig voor de herstelling.

De tussenkomst van de verkoper betekent geenszins een verlenging van de waarborgperiode. De vervangen goederen of defecte stukken, in overeenstemming met dit artikel, worden ter beschikking gesteld van de verkoper en door de koper afgestaan. De door de koper ingediende klacht ontslaat hem geenszins ervan de betalingsvoorwaarden stipt na te komen.

8. Betaling
Behoudens schriftelijke afwijking, is de factuur betaalbaar op 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag moet netto worden betaald. Eventuele kosten, verbonden aan de betaling, zijn ten laste van de koper. Bij gebrek aan protest binnen de 7 dagen na de verzending van de factuur, wordt deze geacht te zijn aanvaard.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR en zal een nalatigheidsintrest van 10 % vanaf de vervaldatum van de factuur op het geheel verschuldigd zijn. Bij aanhoudende wanbetaling heeft de verkoper het recht om van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de verkoop buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de koopprijs aan de verkoper verschuldigd zal zijn en die van rechtswege verrekend zal worden met eventuele ontvangen voorschotten. De verkoper behoudt in voormeld geval het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zijn schade groter is.

Elke niet-uitvoering van verbintenissen in hoofde van de koper verleent de verkoper het recht om zijn verbintenissen, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, tevens op te schorten tot wanneer de niet-uitvoering in hoofde van de koper wordt geremedieerd. Alle goederen van de koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper zouden bevinden, kunnen door de verkoper worden weerhouden als waarborg voor de betaling door de koper van enig verschuldigd bedrag uit hoofde van hun onderlinge relatie.

9. Retour van aangekochte goederen
Iedere bestelling van goederen is definitief. Behoudens fout van de verkoper, kan de terugname van aangekochte goederen die werden afgeleverd aan de koper worden overwogen in één van de volgende gevallen:
- De koper beging een vergissing in de hoeveelheid of in het artikelnummer;
- De koper wil een aangekocht goed omruilen voor een alternatief product uit het gamma van de verkoper;

Ongeacht de reden van retour, kan terugname slechts worden overwogen wanneer:
- Het een voorraad product betreft;
- De goederen zich in hun originele, onbeschadigde verpakking bevinden;
- De producten nog minstens 6 maanden houdbaar zijn op het ogenblik van retour bij de verkoper;
- De retourvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na levering wordt gesteld.
Steriele producten of medicijnen mogen wettelijk niet worden teruggenomen en vallen dus nooit onder deze regeling.

De koper organiseert zelf het retourtransport naar de verkoper, naar het adres waar de koper de goederen heeft aangekocht. Indien de verkoper zelf voor het transport van de teruggenomen goederen zorgt, worden de transportkosten aan de koper doorgerekend.

Na controle en bij aanvaarding van een terugname, wordt 75% van de waarde van de goederen gecrediteerd en geldt 25% als restocking fee, met een minimum bedrag van 15 EUR. Dit slaat enkel op de waarde (excl. BTW) van de goederen, eventuele lever- of administratieve kosten worden niet gecrediteerd.

De terugzending van beschadigde en/of gebroken producten wordt niet gecrediteerd.

10. Overmacht
De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst en diens uitvoering verhinderen, worden uitdrukkelijk als overmacht gekwalificeerd: staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals o.m. brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht of elektriciteit, te late leveringen vanwege de leveranciers van de verkoper.
Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen.
Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal iedere partij het recht hebben de overeenkomst te verbreken door middel van een aangetekend schrijven, zonder recht op enige schadevergoeding.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Bij betwisting van gelijk welke aard, wat ook de plaats van levering is, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn om het geschil te beslechten, met dien verstande dat de Vrederechter van het kanton Boom bevoegd zal zijn voor de geschillen die tot zijn materiële bevoegdheid behoren. De overeenkomsten tussen de koper en de verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.